En ny typ av ledarskap är här för att stanna. Så här får de moderna ledarna anställda att växa och organisationen att blomstra.

En studie gjord på en av världens främsta skolor för företagande – Harvard Business School – visade att människor som fick beröm innan de utförde en krävande arbetsuppgift under stress presterade mycket bättre än de som inte fick beröm. En annan uppmärksammad artikel av forskarna Emma Säppälä och Kim Cameron vid Stanford respektive Michigan University sammanfattar att framgångsrikt ledarskap inte bygger på klassiska företagarbegrepp som till exempel effektivitet. Istället bygger det på för mänskligheten grundliga begrepp som medkänsla, respekt, meningsfullhet och förlåtelse.

I en dynamisk och flexibel organisation där medarbetarna uppmuntras att ta eget ansvar, att själva lösa problem och att tänka på sig själva som en del av lösningen, skapar de anställda passion för sina uppdrag. De blir mer kreativa, mer framåt och mer delaktiga. Dessutom mår de bättre och stöttar varandra mer.

Vikten av målorienterat ledarkap 
En viktig byggsten är att medarbetarna arbetar målstyrt istället för att kontrolleras gällande hur de utför uppgifter. Ett detaljstyrt arbetssätt byts alltså ut mot ett målinriktat. Istället för att en chef dikterar hur uppgifter utförs, byggs en tillvaro upp där medarbetarna under eget ansvar är delaktiga i att hitta lösningar för att nå målet. Ledarens viktigaste uppgift blir att agera bollplank och säkerställa att ett gemensamt målfokus uppehålls.

Det är egentligen simpelt: Allting människor gör av egen maskin och själva är investerade i blir roligare och skapar mer engagemang. När resultat sen uppnås känns belöningen större.

Värdet av uppmuntran av positiva värderingar
De flesta organisationer idag har en samling värderingar och en kultur vars ramverk ursprungligen är definierade av ledningsgruppen: ”så här ska vi vara och agera”.  Sen stoppas det in en massa individer i de här stela organismerna som ska verka utifrån förutbestämda variabler. De förväntas dessutom uppehålla en kultur som de själva inte varit delaktiga i att skapa och stå bakom budskap som de inte identifierar sig med.

Någonstans längst med vägen kommer en kollision att ske mellan individerna och ramverket för den professionella värld som de verkar inom. Det blir lika obekvämt som illa sittande kläder. Varför är väldigt enkelt: man kan inte forcera värderingar på någon annan. De måste utvecklas organiskt, växa fram inifrån i samspel med de andra individerna i organisationen.

Vi behöver omfamna och möjliggöra organisationer som är flexibla och dynamiska, där de människor som utgör dem står i fokus. Det är utifrån deras färdigheter, behov, tankar och kompetenser som organisationer ska existera.

Skapa starka drivkrafter
Demokratiska tankar, tillit och hög EQ måste alltså styra för att möjliggöra en framgångsrik kultur med högt engagerade och presterande medarbetare. Lägger man därtill självledarskap, där medarbetarna går från känslan att få saker delegerade från chefen till att bli involverade, då lyckas man skapa en organisation med starka drivkrafter. När medarbetaren känner att ”det här är mitt företag” vågar man kliva fram, dela med sig av sina idéer och stå för dem. Dessutom höjs såväl innovationskraften som initiativkraften.

I det nya ledarskapets ultimata form känner alla individer sig som ledare i ett välsmort och transparant maskineri. Det är till denna destination som Vocean – genom sina digitala kollaborativa tjänster – vill hjälpa organisationer att nå. En distanserad ”stark” chef bakom ett stort skrivbord som dikterar hur något skall utföras och hur kulturen ska vara, är alltså inte rätt väg att gå och en förlegad bild av framgångsrikt ledarskap.

Det senaste decenniet har utveckling skett och allt fler organisationer börjar förändra sina strukturer och sitt ledarskap. Fortfarande är majoriteten på efterkälken. I det långa loppet (eller till och med ganska snart menar många) kommer det att drabba dem negativt. De organisationer som vågar ta itu med sin kultur, som vågar injicera tillit och passion samt som vågar investera arbetet och tiden som krävs för att uppnå förändring kommer att se sina medarbetare blomstra. Och med dem sin verksamhet.