KPI:er för innovation – Hur man mäter innovation

woman building with blocks that spell out KPI

Vad är KPI:er för innovation?

KPI:er för innovation, eller ”key performance indicators” för innovation, är tal som organisationer använder för att mäta effektiviteten av sina innovationsinsatser. Dessa KPI:er kan användas för innovationshantering och tillåter företag att följa sina framsteg i utvecklingen och genomförandet av innovativa idéer och strategier. Det är viktigt för organisationer att välja och anpassa KPI:er som överensstämmer med deras specifika mål, bransch och mognadsnivå för innovation. Regelbunden övervakning och analys av dessa KPI:er kan hjälpa organisationer att optimera sina innovationsstrategier och uppnå sina innovationsmål.

 

 

Varför är det viktigt att mäta innovation?

 

1. Bedömning av framsteg och framgång

Att mäta innovation gör det möjligt för organisationer att bedöma framstegen och hur framgångsrika deras innovativa initiativ är. Det ger en uppfattning om organisationen rör sig i rätt riktning, vilket är viktigt eftersom det inte finns något så ineffektivt som att arbeta effektivt med något som inte borde göras alls. Detta innovationscitat från Peter Drucker stöder detta synsätt:

”Det finns inget som är så meningslöst som att göra något med stor effektivitet som inte borde göras alls.”

När man mäter innovation kan bristfälliga områden i innovationsprocesser lyftas fram. Det ger insikter om potentiella flaskhalsar eller utmaningar som behöver hanteras, men kan också avslöja möjligheter för förbättring och tillväxt.

 

2. Resursallokering

Innovation kräver ofta betydande investeringar av tid, pengar och talang. Att mäta innovation hjälper organisationer att fatta informerade beslut om resursallokering. Genom att analysera prestandan för olika innovationsprojekt kan de rikta resurser mot initiativ som visar lovande resultat och omfördela eller avbryta dem som underpresterar. Denna optimering av resurser är avgörande för kostnadseffektivitet och för att bibehålla förtroendet hos investerare och andra intressenter.

 

3. Riskhantering

Innovation innebär naturligtvis risk. Inte alla innovativa idéer eller projekt kommer att ge positiva resultat, och vissa kan misslyckas helt. Att mäta innovation gör det möjligt för organisationer att kvantifiera och hantera dessa risker effektivt. Genom att övervaka prestandan av innovationsprojekt kan organisationer identifiera potentiella problem i ett tidigt skede, göra nödvändiga justeringar och mildra risker innan de leder till stora bakslag. Detta proaktiva tillvägagångssätt till riskhantering ger trygghet åt investerare och andra intressenter som vill se ansvarsfull hantering av resurser.

 

4. Att hålla investerare och andra intressenter nöjda

Investerare och andra intressenter, så som anställda, partners och kunder, vill se bevis på ansvarsfull innovationshantering. De vill ha försäkran om att deras investeringar, vare sig de är ekonomiska eller känslomässiga (i fallet med anställda och kunder), bidrar till organisationens tillväxt och hållbarhet. Att mäta innovation och visa en tydlig strategi för att uppnå innovationsmål bygger förtroende och tillfredsställelse hos intressenter. Det visar att organisationen är engagerad i att leverera värde och hantera risker effektivt, och att de tar ansvar för resultaten.

 

Sammanfattningsvis är mätning av innovation avgörande för att upprätthålla öppenhet, ansvarsskyldighet och effektivitet i processer för innovation och ideation. Det ger datadrivna insikter som behövs för att bedöma framsteg, fördela resurser, hantera risker och säkerställa att investeringar i innovation ger positiva resultat. Detta, i sin tur, hjälper till att bygga och upprätthålla förtroendet och tillfredsställelsen hos investerare och andra intressenter som spelar en avgörande roll i organisationens framgång.

 

businessman working with key performance indicators on a futuristic screen

 

Input och output

 

Fokus

När det gäller vad de olika KPI:erna fokuserar på, koncentrerar sig de så kallade ”input-måtten” främst på de resurser som allokeras och de aktiviteter som utförs för att främja innovation. De bedömer investeringarna baserat på ekonomi, personal och infrastruktur i samband med innovation. ”Output-mått” fokuserar andra sidan på de faktiska resultaten av innovationsinsatserna. De mäter prestationerna som uppstår från innovationsprocessen.

 

Bedömning

Input-mått bedöms vanligtvis under de tidiga stadierna av innovationsprocessen. De bedömer organisationens beredskap och förberedelse för innovation genom att granska faktorer som budgetering, idégenerering och medarbetares engagemang. Output-mått kommer in i bilden när innovationer implementeras och lanseras på marknaden. De bedömer innovations framgång genom att granska faktorer som marknadsandelstillväxt, intäktsgenerering och kundnöjdhet.

 

Indikation

Input-mått är indikatorer på kapacitet och beredskap. De ger insikter om en organisations innovationskapacitet, dess engagemang för att främja en innovationskultur och dess förmåga att generera idéer och kreativa koncept. Output-mått är istället indikatorer på innovations effektivitet. De ger insikter om hur effektivt organisationens innovationer tas emot på marknaden och om de uppnår den önskade påverkan på företagsprestationen.

 

Internt vs. externt fokus

Input-mått är ofta inriktade internt och betonar organisationens ansträngningar, resurser och kultur snarare än externa resultat. Output-mått tittar vanligtvis bortom organisationens interna processer och kultur för att bedöma den bredare påverkan av innovation på marknaden, kunder och intressenter.

 

Sammanfattningsvis fokuserar input-mått på insatserna, ansträngningarna och resurserna som ägnas åt innovation och möjliggör en bedömning i ett tidigt skede av organisationens innovationsberedskap. Output-mått koncentrerar sig å andra sidan på resultaten och påverkan av innovationsinsatser och bedömer hur effektivt innovationer översätts till påtagliga resultat i den externa miljön. Båda typerna av mått är värdefulla vid mätning av innovation, eftersom de ger en helhetsbild av innovationsprocessen, från dess början till dess påverkan i den verkliga världen.

 

Computer with input contact

 

25 exempel på KPI:er för innovation

 

1. Innovation och produktutveckling:

 • Intäkter från nya produkter/tjänster
 • Antal nya produkt/tjänst-lanseringar
 • Antal idéer i organisationens innovations-pipeline i olika stadier
 • Antal idéer som blir till innovationsförsök
 • Antal idéer som blir till patent
 • Antal innovativa projekt som når projektmilstolpar
 • Antal stora marknadsinnovationer

 

2. Investering och finansiell prestation:

 • Forskning och utveckling (FoU)-investeringar
 • Innovationens ROI (Return on Investment)
 • Kostnadsbesparingar från innovation
 • Inkomster från royalty och licensavgifter från patent
 • Resultat- och förlustpåverkan av nya produkter eller tjänster som introducerats under en viss tidsperiod
 • Andel av kapital som investerats i innovationsaktiviteter

 

3. Marknads- och kundfokus:

 • Tillväxt i marknadsandelar
 • Tid för kunder eller målgrupper att anta och omfamna nya produkter eller tjänster
 • Kundnöjdhet med nya produkter/tjänster
 • Andel av intäkterna från nya produkter eller tjänster som introducerats under en viss tidsperiod
 • Intäkter från produkter eller tjänster som säljs till nya kundsegment
 • Andel av befintliga kunder som uppgraderar till nästa generations produkter

 

4. Medarbetares engagemang och utveckling:

 • Medarbetares engagemang i innovation
 • Personals nöjdhet med att vara involverad i innovationsaktiviteter
 • Antal anställda som identifierar sig som intraprenörer
 • Antal chefer med formell innovationsutbildning och tillgång till innovationsverktyg
 • Mängd timmar eller andel av tid som spenderas på högavkastande innovationsaktiviteter

 

5. Samarbeten och partnerskap:

 • Antal strategiska samarbeten och partnerskap som bildats som ett resultat av innovationsinitiativ

 

 

 

Risker med att mäta innovation

 

Fokus på kortsiktiga resultat

En betydande risk är att organisationer kan bli alltför fixerade vid att mäta kortsiktiga resultat, såsom omedelbar ekonomisk vinning eller enkelt mätbara mått som antalet sökta patent. Detta kan uppmuntra till en snäv inriktning på inkrementella innovationer som ger snabba resultat på bekostnad av långsiktiga, transformerande innovationer som kan ta tid att utveckla men har större potential.

 

Användning av för många KPI:er

Ju fler desto bättre är inte fallet när det gäller att välja KPI:er för att mäta innovation. Att använda för många KPI:er är inte bara tidskrävande, utan kan också skapa en förvirrad bild av innovationsinitiativen, vilket gör det svårt för alla i företaget att arbeta mot målen.

 

Kvävning av innovation

Att införa strikta eller snävt definierade mått kan avskräcka anställda från att ta kreativa risker. De kan känna sig tvungna att optimera sin prestation mot specifika KPI:er, vilket leder till en konservativ inställning till innovation. Denna risk kan hindra genombrottsinnovationer till förmån för säkrare, inkrementella förbättringar.

 

Motstånd mot förändring

Införandet av nya innovationsmått och mätprocesser kan möta motstånd från anställda som uppfattar dem som ytterligare administrativa bördor eller hot mot deras autonomi och kreativitet. Motstånd mot förändring kan hindra antagandet och effektiviteten av mätinsatser för innovation.

 

Förlorad kreativitet

Överdriven fokusering på mätning kan dämpa kreativiteten och avskräcka från experimentation. När anställda fruktar att deras innovativa idéer kommer att utsättas för stränga mätnormer kan de bli riskavvaktande, vilket hämmar organisationens förmåga att utforska djärva, otraditionella idéer.

 

För att hantera dessa risker bör organisationer hitta en balans mellan att mäta innovation och bevara en kultur av kreativitet och experimentation. Detta innebär att definiera en tydlig innovationsstrategi, anta en blandning av kvantitativa och kvalitativa metriker, främja en kultur som värderar innovation och risktagande, och regelbundet granska och anpassa mätprocessen för att hålla sig till utvecklande affärsmål. Effektiv kommunikation om syftet och fördelarna med att mäta innovation är också avgörande för att få stöd och engagemang från anställda och olika intressenter.

 

 

Vikten av en innovationsplattform

En innovationsplattform är inte bara användbar för att förbättra en organisations innovationsförmåga, exempelvis genom att göra insamlingen av idéer, diskussionen kring dem och involveringen av människor enklare. En innovationsplattform kan också hjälpa till att spåra olika KPI:er och se till att ledningen får den information de behöver.

Vocean är en plattform som stöder öppen innovation och samskapande av nya lösningar. Med ett enkelt system för hantering av länkar som låter dig involvera ett obegränsat antal människor och en AI som hjälper till i de olika stegen, kommer Vocean att hjälpa dig att ta din innovation till nästa nivå. AI:n kan också skapa smarta rapporter som kan användas som beslutsunderlag och säkerställer att du kan agera på de lösningar du genererar.

 

Redo att se hur Vocean kan hjälpa er?

Vill du veta mer om hur ni kan använda Vocean i er organisation för att nå mer innovation och fler affärsmöjligheter? Ta kontakt med oss så tar vi ett möte och diskuterar hur ni kan maximera er potential!

Facebook
Twitter
LinkedIn
Chatta med oss!
Sarah