Vad är samskapande? Den ultimata guiden

Vad är samskapande?

Samskapande är handlingen att involvera både interna och externa intressenter i ideationen för att skapa värde. Det är en demokratisering av innovation som genererar annars oupptäckta idéer och lösningar. Genom att dra nytta av kraften i kollektiv intelligens får organisationer fördelar som högre engagemang och större ekonomisk vinning.

Tänk dig en orkester där varje musiker spelar sin del för att skapa ett harmoniskt mästerverk. Samskapande är företagsvärldens motsvarighet till denna symfoni, där olika externa intressenter samverkar i en samarbetsinriktad idéprocess.

Genom att demokratisera innovation bjuder samskapande in till en kör av röster och idéer vid bordet och möjliggör lösningar som resonerar både med företag och deras kunder.

 

 

Varför behöver vi samskapande?

I affärsvärlden är förmågan att innovera avgörande för att ligga steget före konkurrensen.

Dock ser vi ofta en klyfta mellan beslutsfattare och innovatörer, vilket hindrar flödet av kreativa idéer och utvecklingen av banbrytande lösningar. Denna klyfta uppstår eftersom beslutsfattare, som har tillgång till resurser och strategisk planering, kanske inte besitter alla insikter som krävs för att känna igen när innovation behövs eller hur man effektivt kan utnyttja potentialen i nya idéer.

Samskapande framstår som bron som kopplar samman beslutsfattare och innovatörer. Det möjliggör en samarbetsmiljö där olika perspektiv och expertis kan förenas för att driva innovation.

Genom att engagera externa intressenter i idéprocessen säkerställer samskapande att beslutsfattare har tillgång till värdefulla insikter från olika källor.

Detta resulterar i en mer kvalificerad grund för beslut eftersom beslutsfattaren inte alltid besitter den specifika kompetensen för varje situation.

”Om det enda verktyg du har är en hammare, tenderar du att se varje problem som en spik.”

Abraham Maslow (1908 – 1970), Psykolog

 

 

8 Fördelar med samskapande

 

Förbättrad innovation

Samskapande låter organisationer dra nytta av en mångfald av kunskap, idéer och perspektiv, vilket möjliggör för öppen innovation. Detta accelererar innovationsprocessen och hjälper till att generera nya lösningar som kanske inte hade upptäckts genom traditionella metoder. Det kan vara en bra idé att använda sig av tvärfunktionella team för att få in så många perspektiv som möjligt när man samskapar, vilket ökar innovationskapaciteten ytterligare.

 

Bättre förståelse för kundbehov

Genom att involvera kunder och andra intressenter i utvecklingsprocessen kan organisationer få djupare insikter om deras preferenser, förväntningar och utmaningar. Denna förståelse kan hjälpa företag att skapa produkter och tjänster som bättre tillgodoser behoven hos sin målgrupp.

 

Förbättrad kundengagemang och lojalitet

Samskapande främjar en känsla av ägande och emotionellt engagemang hos deltagarna, vilket kan översättas till starkare kundrelationer, ökad lojalitet och högre nivåer av nöjdhet.

 

Riskminskning

Genom att engagera olika intressenter i samskapandeprocessen kan organisationer identifiera potentiella utmaningar, risker och hinder tidigare i utvecklingsprocessen. Denna tidiga identifiering gör att företag kan hantera potentiella problem mer proaktivt och minska risken för kostsamma misslyckanden.

 

Ökad flexibilitet och anpassningsförmåga

Samskapande uppmuntrar organisationer att vara mer flexibla och lyhörda för förändrade kundbehov och marknadsförhållanden. Genom att kontinuerligt involvera intressenter i beslutsprocessen kan företag göra justeringar och förbättringar snabbare och mer effektivt.

 

Förstärkt varumärkesrykte

Samskapande-initiativ kan hjälpa organisationer att visa sitt åtagande för transparens, inkludering och samarbete, vilket kan ha en positiv inverkan på deras varumärkesrykte och allmän uppfattning.

 

Tillgång till extern expertis

Samskapande ger organisationer möjlighet att dra nytta av kunskap och färdigheter hos externa experter, samarbetspartners och bidragsgivare. Denna tillgång till olika expertkunskaper kan hjälpa företag att identifiera och utnyttja nya möjligheter, samtidigt som det främjar en kultur av kontinuerligt lärande och förbättring.

 

Kostnadsbesparingar

I vissa fall kan samskapande leda till kostnadsbesparingar genom att effektivisera innovationshanteringen, minska behovet av omfattande marknadsundersökningar och identifiera potentiella problem innan betydande investeringar görs.

 

 

Hur samskapar man?

Eftersom innovation är en kontinuerlig process kan samskapande betraktas som en cykel med 6 steg som ständigt upprepas inom organisationen.

 

1. Samla in

I denna inledande fas samlas idéer från så många deltagare som nödvändigt. Denna fas är avgörande för att säkerställa en mångfald av perspektiv och främja en känsla av ägande hos deltagarna. Genom att involvera en bred publik kan organisationen dra nytta av en rik uppsättning idéer som driver innovation.

Ju fler idéer du kan samla in, desto större är sannolikheten att hitta den optimala lösningen, och Vocean gör det möjligt att samla in idéer från hundratals och tusentals deltagare.

 

2. Samskapa

I denna fas samarbetar deltagarna för att skapa värde tillsammans. Genom aktiviteter som att gilla, prioritera, värdera idéer på en specifik skala och kategorisera dem engagerar deltagarna sig i en dynamisk utbyggnad av perspektiv. De bidrar också genom att förbättra och bygga vidare på varandras idéer, vilket förbättrar den övergripande kvaliteten på de genererade lösningarna.

 

3. Samförstå

Med resultatet av samskapandeprocessen i hand måste deltagarna utveckla en gemensam förståelse för resultaten. Voceans plattform ger tydliga visuella hjälpmedel för att följa beslutsfattandeprocessen, vilket säkerställer att alla involverade förstår hur och varför vissa beslut fattades.

 

 

4. AI-rapport och beslut

Genom att utnyttja kraften i artificiell intelligens skapas en AI-genererad rapport baserad på lösningarna som kommer från den demokratiska deltagelsen av alla bidragsgivare. Denna rapport fungerar som grund för beslutsfattare, vilket gör det möjligt för dem att fatta informerade val samtidigt som de utnyttjar deltagarnas samlade intelligens.

 

5. Genomföra

När ett beslut har fattats är det dags att implementera den valda lösningen. Under denna fas översätter organisationen idéerna som genererats genom samskapande till konkreta åtgärder och initiativ.

 

6. Utvärdera och förnya

Eftersom innovation är en kontinuerlig process är det viktigt att utvärdera resultaten av den implementerade lösningen och använda denna utvärdering som grund för att generera nya idéer. Genom att lära av resultaten och iterera över processen kan organisationen säkerställa kontinuerlig förbättring och anpassning till de ständigt föränderliga behoven hos sina intressenter.

Efter avslutad utvärderings- och förnyelsefas börjar cykeln på nytt med insamling av nya idéer. Genom att följa denna sexstegs samskapandeprocess kan organisationer effektivt utnyttja den samlade intelligensen i sitt ekosystem för att driva innovation och bli en organisation med en kultur av kontinuerlig förbättring.

 

 

Exempel på samskapande

 

1. Göteborgs stad

I slutet av 2021 arrangerade Göteborg, Sverige, världens största workshop i samarbete med Vocean, med fokus på att skapa en gynnsam miljö för barn och unga. Hela 330 idéer genererades under denna kreativa strävan.

Invånarna i Göteborg uppmanades att skanna QR-koder som var utspridda över staden för att få tillgång till Voceans innovationsplattform, bidra med sina idéer, gilla tre andra idéer som de höll med om och uppmuntra sina vänner att delta i processen också.

Detta samarbetsprojekt ledde slutligen till skapandet av ”Framtidsbussen”. Detta innovativa fordon korsade staden och fungerade som en samlingsplats för unga människor att träffas, söka hjälp med läxor eller helt enkelt umgås i en främjande atmosfär.

 

 

2. LEGO Ideas

LEGO Ideas är ett utmärkt exempel på hur samskapande kan leda till framgångsrika produktinnovationer. På denna plattform kan LEGO-entusiaster från hela världen lämna in sina unika designförslag för nya LEGO-set. Andra medlemmar i gemenskapen kan sedan rösta och ge feedback på dessa idéer.

När en idé når en viss tröskel av stöd granskas den av LEGO-teamet och om den godkänns blir den en del av den officiella LEGO-produktlinjen. Skaparen av idén får erkännande och belönas med royalty från försäljningen. Denna approach gör att LEGO kan utnyttja kreativiteten hos sin passionerade fanbas samtidigt som de stärker kundlojaliteten och engagemanget.

 

3. Hofors kommun

Hofors kommun använder den digitala plattformen Vocean för att få idéer från medborgare och förbättra beslutsfattandet. Vocean hjälper till att samla tankar från anställda och personer som bor i området och gör det mer öppet och välkomnande.

Plattformen använder AI för att översätta allt användaren skriver, vilket innebär att personer som talar olika språk kan dela sina idéer med varandra. Det låter till och med användare tala sina idéer istället för att skriva dem. Hofors använder QR-koder för att göra det enkelt för invånarna att ge sin åsikt om olika ämnen, som vad man ska göra med en gemenskapsbyggnad eller vilken typ av mat de vill ha i skolan. På detta sätt kan politiker tänka på fler perspektiv och fatta bättre beslut. Användningen av Vocean visar att Hofors är en ledare när det gäller att prova nya, människocentrerade sätt att bli bättre och involvera alla i samhället.

 

4. BMW Co-Creation Lab

BMW Co-Creation Lab är en onlineplattform som låter kunder, fans och anställda samarbeta och dela sina idéer om framtidens mobilitet och fordonsdesign. Deltagarna kan skicka in sina koncept, ge feedback och rösta på idéer som andra har skickat in.

BMW använder denna input för att få insikt om kundpreferenser och förväntningar, vilket hjälper företaget att fatta informerade beslut om utvecklingen av nya produkter och tjänster. Några av resultaten från denna satsning inkluderar innovativa koncept för bilinteriörer, nya teknologier och hållbara material. Genom att involvera sina kunder i designprocessen får BMW inte bara fördelar av deras samlade intelligens utan främjar också en djupare koppling till sitt varumärke.

 

5. Unilevers Open Innovation Platform

Unilever, ett ledande företag inom konsumentprodukter, har omfamnat konceptet samskapande genom sin plattform för öppen innovation. Denna initiativ inbjuder innovatörer, entreprenörer och forskare att samarbeta med Unilever för att utveckla hållbara lösningar för olika utmaningar som företaget står inför. Genom att dra nytta av den globala innovationsgemenskapens expertis och kreativitet kan Unilever påskynda utvecklingen av banbrytande produkter och teknologier. Open Innovation Platform har resulterat i många framgångsrika samarbeten, vilket har lett till mer hållbar förpackningsdesign, resurseffektiva tillverkningsprocesser och innovativa produkter som möter konsumenternas föränderliga behov.

 

 

Slutsats

Samskapande är ett samarbetsinriktat tillvägagångssätt för innovation som främjar samarbete mellan olika intressenter i idéskapande- och problemlösningsprocessen. Genom att engagera en bred målgrupp, inklusive kunder, partners, anställda och externa experter, kan organisationer utnyttja den kollektiva intelligensen hos sitt ekosystem. Detta samarbetsprojekt leder till mer innovativa, relevanta och effektiva lösningar skräddarsydda efter både företagens och deras kunders behov.

Samskapandeprocessen gör att organisationer kan vara mer flexibla, anpassningsbara och lyhörda för förändrade marknadsförhållanden och kundkrav. Genom att involvera intressenter i beslutsfattandet säkerställs att de genererade idéerna är i linje med målgruppens preferenser, förväntningar och utmaningar. Dessutom bidrar samskapande till att överbrygga klyftan mellan beslutsfattare och innovatörer och skapar en mer inkluderande och transparent miljö.

Sammanfattningsvis är samskapande en värdefullt tillvägagångssätt för innovation som främjar samarbete, mångfald i tankesätt och delat ägarskap för lösningarna. Det gör att organisationer kan ligga i framkant och leverera produkter och tjänster som verkligen resonerar med deras kunder.

 

Börja samskapa med Vocean

Är du intresserad av samskapande och att använda kraften i kollektiv intelligens?

Samskapande kan vara utmanande, men genom att använda en innovationsplattform blir det lättare. Voceans plattform möjliggör idégenerering, samarbete och förståelse mellan olika intressenter, vilket gör att du kan samskapa effektivt.

Är du redo att börja samskapa? Ta en titt på Voceans användningsområden eller kontakta oss här!

Facebook
Twitter
LinkedIn
Chatta med oss!
Sarah