Ideation – Betydelse och Process

lightbulb with color

Vad är Ideation?

Ideation är den kreativa processen från att idéer genereras, utvecklas och kommuniceras, tills att de blir genomförda. Med hjälp av tekniker som brainstorming, mind mapping och SCAMPER utforskar deltagare olika möjligheter och kopplingar för att lösa utmaningar och få nya insikter.

Ideation är en plats där kreativitet och innovation möts. Det är en samarbetsmiljö där öppen innovation och samskapande uppmuntras. Genom att arbeta tillsammans som ett team kan deltagarna bygga på varandras idéer, och kombinera olika kunskaper för att skapa unika lösningar. Prototyper och tester säkerställer att de mest lovande idéerna förädlas och implementeras. Plattformar för innovationshantering bidrar till att effektivitet och organisation vid genomförandet av processen.

Genom hela resan uppmanas uthållighet och tillväxt. Framgångar firas, och eventuella bakslag ses som möjligheter till lärande och förbättring inför framtida ideationsprocesser.

I denna stimulerande värld av ideation sås framstegets frön och driver individer och organisationer mot ljusare och mer betydelsefulla framtidsperspektiv. Det är en process som främjar kontinuerlig förbättring, driver innovation och positiv förändring inom olika områden.

 

 

Ideationsprocessen

Ideation är inte en enda åtgärd utan en hel process från generering till genomförande. För en framgångsrik ideation är varje steg viktigt och de kommer att förklaras här:

 

1. Identifiera problemet eller möjligheten

Definiera tydligt den utmaning du vill anta eller möjligheten du vill utforska.

 

2. Brainstorming

Generera så många idéer som möjligt. Att uppmuntra kreativitet helt fritt från dömande gör att deltagarna vågar komma med sina galnaste idéer, vilket ofta är där de mest geniala innovationerna uppstår. Albert Einsteins citat om innovation stödjer detta synsätt:

”Om en idé inte verkar absurd först, finns det inget hopp för den.”

 

3. Utveckla och förbättra idéer

Arbeta med de valda idéerna, utveckla dem och förbättra dem tillsammans för att göra dem mer genomförbara och effektiva.

 

4. Kategorisera och prioritera

Organisera och kategorisera idéerna, prioritera sedan de mest lovande baserat på relevans och potentiell påverkan.

 

5. Genomförande och uppföljning

Genomför de valda idéerna och utvärdera regelbundet resultaten.

Genom att fokusera på dessa viktiga steg kan du effektivt dra nytta av kraften i ideation.

 

 

Varför är Ideation viktig?

Ideation är en kraftfull process med många fördelar. Den möjliggör flera olika perspektiv och uppmuntrar till innovation. Den främjar också kreativitet, vilket kan leda till ovanliga idéer som annars inte kommits på. Genom att generera och utvärdera flera lösningar förbättras organisationens problemlösningsförmåga. Ideation möjliggör kontinuerlig förbättring och stärker medarbetarna, vilket främjar en positiv arbetskultur. Sammanfattningsvis driver den positiv förändring och tillväxt inom organisationer. Här är 5 viktiga fördelar med ideation förklarade mer ingående:

 

1. Olika perspektiv

Ideation uppmuntrar till deltagande av olika individer med olika bakgrunder, erfarenheter och kompetens. Denna mångfald skapar en bredare uppsättning perspektiv, vilket leder till mer omfattande lösningar. När personer med olika synpunkter samarbetar kan de ifrågasätta varandras antaganden och generera idéer som kanske inte hade varit möjliga i en homogen grupp.

 

2. Kreativitet och innovation

Ideationsprocessen sammanför kreativitet och innovation. Den tillåter människor att tänka utanför boxen, utforska ovanliga idéer och bryta sig loss från traditionella tankemönster. Processen uppmuntrar brainstorming och galna idéer utan dömande vilket kan leda till banbrytande koncept och lösningar.

 

3. Effektiv problemlösning

Effektiv ideation hjälper till att identifiera och definiera problem mer noggrant. Genom att generera flera idéer och potentiella lösningar blir det lättare att analysera och utvärdera olika alternativ. Detta förbättrar den övergripande problemlösningsprocessen och ökar sannolikheten att hitta den mest lämpliga och effektiva lösningen.

 

4. Kontinuerlig förbättring

Ideation är inte begränsat till engångsföreteelse. Det kan vara en pågående process som möjliggör kontinuerlig förbättring och anpassning till föränderliga omständigheter. Genom att regelbundet generera nya idéer och återuppta och arbeta med befintliga, kan organisationer hålla sig konkurrenskraftiga och effektivt hantera nya utmaningar.

 

5. Medarbetares engagemang

I en ideationsmiljö fylld av samarbete känner medarbetare sig engagerade och uppskattade. Deras röster hörs, och de kan bidra till organisationens tillväxt och utveckling. Denna känsla av ägarskap främjar en positiv arbetskultur och kan leda till ökad nöjdhet, motivation och långvarighet hos anställda.

Sammanfattningsvis är ideation ett kraftfullt verktyg som driver kreativitet, problemlösning och innovation, samtidigt som det främjar teamwork och medarbetarengagemang. Det spelar en avgörande roll för att driva positiv förändring och tillväxt inom organisationer.

 

 

Hur man lyckas med Ideation

Vi vet att det finns många fördelar med att genomföra ideationsprocesser men resultaten kommer inte av sig själva. Här är några tips på hur man lyckas med ideation:

 

Skapa en icke-dömande och mångsidig miljö

Skapa en inkluderande atmosfär där alla deltagare känner sig bekväma att dela sina idéer utan rädsla för kritik. Uppmuntra deltagandet av personer med olika bakgrunder, erfarenheter och perspektiv. Att omfamna olikheter förbättrar mångfalden av idéer och lösningar, vilket leder till mer innovativa resultat.

 

Sätt tydliga mål och begränsningar

Definiera tydligt det problem du vill anta eller den möjlighet du vill ta vara på. Att sätta specifika mål och begränsningar kan styra kreativiteten mot praktiska och relevanta lösningar.

 

Använd kreativa ideationstekniker

Använd olika ideationstekniker som mind mapping, reverse thinking, brainwriting eller forced relationship. Dessa tekniker kan hjälpa till att stimulera kreativt tänkande och göra det lättare att generera nya idéer.

 

Uppmuntra samarbete och teamwork

Skapa en miljö som främjar samarbete och teamwork. Uppmuntra deltagarna att bygga vidare på varandras idéer och arbeta tillsammans för att utveckla och förbättra lösningar.

 

Kombinera idéer

Letar efter sätt att kombinera olika idéer för att skapa nya och innovativa lösningar. Ibland kan sammanslagningen av till synes orelaterade koncept leda till genombrott.

 

Testa idéerna

För praktiska idéer, överväg att skapa prototyper eller mock-ups för att testa genomförbarheten och för att kunna samla in feedback. Iterativ testning kan hjälpa till att förbättra koncepten.

 

Dokumentera och organisera idéer

Håll koll på alla genererade idéer, även de som inte omedelbart tas vidare. Att dokumentera idéer gör att de går att återvända till senare eller använda som inspiration för framtida projekt.

 

Iterera, fira framgång och lära av misslyckanden

Förstå att ideation är en iterativ process och att det kan krävas flera sessioner för att förädla och utveckla idéer ytterligare. Fira framgångsrika idéer och implementeringar och uppmärksamma och hylla teamets prestationer. Betrakta samtidigt misslyckanden som värdefulla lärande möjligheter för att förstå vad som inte fungerade och varför. Använd insikterna från både framgångar och misslyckanden för att förbättra framtida ideationsprocesser och förbättra kvaliteten på genererade idéer.

 

Använd ett ideationsverktyg

Överväg att använda specialiserad programvara eller verktyg för att effektivisera och förbättra ideationsprocessen.

I dagens värld av massinformation räcker det inte med traditionella sätt att bedriva ideation. För att kunna vara strukturerad och hantera processen vid hantering av stora datamängder är en plattform för ideation avgörande.

Vocean är en plattform som skapats just för detta ändamål. Den har utvecklats för att skapa innovativa processer och involvera många människor. Läs mer om hur du använder Vocean här.

 

 

Utmaningar med Ideation

Det är tydligt att ideation medför många fördelar men det finns det några utmaningar att vara medveten om. Vi har gjort en lista över 5 viktiga utmaningar och några tips på hur man övervinner dem:

 

1. Utvärdering och val av idéer

Att kunna utvärdera och välja de mest lovande idéerna från ett stort antal alternativ är avgörande men utmanande. Det kräver noggrann analys och övervägande av faktorer så som genomförbarhet, påverkan och relevans.

Här är det mycket användbart att använda sig av kollektiv intelligens. Genom att använda en öppen innovationsplattform som Vocean kan idéer betygsättas på skalor, till exempel hur stor påverkan idén kan ha. Dessa betyg kan sättas tillsammans av teamet, och individerna kan också rösta på sina favoritidéer, vilket gör det enkelt att se vilka förslag som är mest populära enligt gruppen.

 

2. Överkomma rädslan för att bli dömd

Deltagare kan påverkas av en rädsla för att bli dömd, vilket gör att de blir ovilliga att dela ovanliga idéer. Att övervinna detta och skapa en säker, icke-dömande miljö är avgörande för effektiv ideation. En ideationsteknik som brainwriting kan också användas för att låta människor dela sina idéer anonymt, vilket sätter fokus på idén istället för idébäraren.

 

3. Generera värdefulla idéer

Att hitta originella och banbrytande idéer kan vara svårt, särskilt vid hantering av komplexa problem. Genom att komma med stora mängder idéer ökar chansen att få genombrottet. En förutsättning för detta är att organisationen har kapaciteten att hantera stora mängder idéer, vilket kan göras med en innovationsplattform.

 

4. Genomförande och överensstämmelse med organisationsmål

Att sätta idéer i verk kan vara en komplex process. Använda resurser effektivt, identifiera och hantera begränsningar och säkerställa överensstämmelse med organisationsmål är avgörande för en framgångsrik implementering. Det är viktigt att alltid ha organisationens mål i åtanke när du skapar ideationsprocesser. Att skapa rapporter baserat på resultaten av processerna är också ett sätt att göra det enkelt för beslutsfattarna att agera på idéerna.

 

5. Hantera processen

Att samla in, lagra och organisera den stora mängd idéer som kommer in under ideationsprocesser kan också vara en utmaning. Här är en ideationsplattform ett måste om processen innehåller en stor mängd data.

För att hantera alla dessa utmaningar krävs effektiv facilitering, öppen kommunikation och ett initiativ för att främja en kreativ och stöttande miljö. Genom att övervinna dessa hinder kan man komma fram till innovativa och värdefulla lösningar som driver positiv förändring och tillväxt inom organisationer och projekt.

 

 

Verktyg och tekniker för Ideation

 

1. Brainstorming

Detta är kanske den mest välkända tekniken när det gäller ideation. Brainstorming handlar om att komma på så många idéer som möjligt. Att uppmuntra en fri ström av kreativitet utan dömande gör att deltagarna vågar dela med sig av alla sina tankar. Varje idé accepteras, vilket uppmuntrar alla att lämna in sina mest radikala och ovanliga idéer.

Brainstorming görs vanligtvis i grupp där alla flikar in och deltar. Efter att varje idé har skickats in kategoriseras dem och röstas på.

Eftersom en grupp människor har olika idéer kommer det att lämnas in många förslag. Det anses därför vanligtvis vara ganska resurskrävande att hantera alla. En annan vanlig nackdel med brainstorming är obalansen i vilka som kommer med idéerna. Vissa människor är naturligt mer framåt och andra mer blyga. Status kan också spela roll. Det är därför viktigt att ha ett system på plats där många människor kan skicka in sina idéer utan att dömas.

 

2. Omvänt tänkande

Omvänt tänkande, även känt som reverse thinking eller omvänd brainstorming, är ett sätt att se på ett problem från ett annat perspektiv. Istället för att bara tänka på lösningar, tar den ett mer problemorienterat tillvägagångssätt.

Till exempel, om du försöker bygga en följarskara på sociala medier, istället för att tänka på hur du får följarna, tänk på vad som skulle få någon att INTE följa dig. Att inte posta regelbundet, för många sponsrade samarbeten, lågkvalitativt innehåll osv.

Folk tycker ofta att det är roligare att hitta motsatta lösningar. Du kan därmed skapa mer engagemang genom att tänka på hur man INTE löser problemet! Företag har också en tendens att fastna i sina gamla tankar och idéer, vilket gör dem blinda för saker som annars är mycket uppenbara. Omvänt tänkande kan göra de idéerna som borde vara uppenbara, uppenbara.

Efter att de negativa lösningarna har hittats vänds dem om igen…

Tillbaka till vårt tidigare exempel om hur du förlorar alla dina följare. Lösningen blir nu att posta regelbundet, ett mindre antal sponsrade samarbeten och att lägga upp bra och värdefullt innehåll.

 

3. SCAMPER

SCAMPER är en teknik som används för att generera idéer genom att bygga på befintliga produkter eller tjänster genom att ställa frågor.

Det är en förkortning som står för:

S – Substitute (Byt ut)

C – Combine (Kombinera)

A – Adapt (Anpassa)

M – Modify (Modifiera)

P – Put another use case (Nytt användningsområde)

E – Eliminate (Eliminera)

R – Reverse (Vänd på)

Dessa verb används för att formulera diskussionsämnen, oftast i form av att ställa frågor. Till exempel kan ”byt ut” omvandlas till frågorna:

”Kan man använda den här produkten som ersättning för något?”

Eller ”Vilka resurser kan man byta ut för att förbättra den här produkten?”

Och samma kan göras med var och ett av dessa verb.

En sak som saknas från den här modellen är kostnadsaspekten. Detta är dock något som alltid finns i åtanke, så det kan ses som den osynliga extra C:et.

 

SCAMPER model

 

4. Tvingat samband

Tvingat samband eller forced relationship, används genom att kombinera två olika idéer som vanligtvis inte kombineras. Att tvinga ihop dessa saker kräver att man tänker utanför boxen och kan ge innovatörerna ett nytt perspektiv.

Att kombinera orelaterade idéer skapar inte alltid en meningsfull lösning direkt, men om försöket ger en användbar insikt kan det klassas som en framgång.

Ett exempel på när ett samband brukade se konstigt ut är mobilkameran. För några år sedan var det otänkbart att använda telefonen till något annat än att ringa. Idag äger de flesta inte ens en kamera men tar bilder varje dag på sina telefoner.

 

5. 5 W

5 W står för en uppsättning frågor att ställa. Genom att fråga dessa frågor får man en bättre bild av problemet i fråga. De fem olika typerna av frågor kan användas på olika sätt beroende på vad man vill åstadkomma. Till exempel kan frågorna både användas för att förstå ett problem eller för att förbättra en redan existerande potentiell lösning.

De 5 W är:

What

Why

Who

When

Where

En annan variant är 5 ”varför”. Denna metod används för att få en djupare förståelse för ett problem.

Genom att fortsätta ställa sig frågan ”varför?” går man från en grundlig förståelse ner till rötterna av problemet.

 

6. Mind mapping

Mind mapping är en kreativ teknik som gör det lätt att visualisera tankar och idéer. Det används för att organisera information på ett sätt som gör det lättare att förstå och utforska möjliga samband och lösningar. I en mind map sätter du huvudidén i mitten och använder sedan grenar för att koppla ihop den med olika tankar, idéer och underkategorier som är relaterade till huvudidén. Detta skapar ett nätverk av samband och möjliga lösningar.

Mind mapping främjar inte bara kreativt tänkande utan hjälper också till att förbättra minnet och informationsbearbetning. Det är en effektiv teknik för att brainstorma, organisera tankar och hitta mönster eller relationer mellan olika idéer.

Mind map

 

7. Brainwriting

Brainwriting är en metod som bygger på principerna för brainstorming, men med ett skriftligt tillvägagångssätt. Istället för att verbalisera idéer skriver deltagarna ner sina tankar om ett givet ämne eller problem på papper eller genom att använda en digital plattform.

Dessa skriftliga idéer skickas sedan vidare till andra teammedlemmar som bygger vidare på dem. Denna process uppmanar till samskapande och idégenerering från flera teammedlemmar samtidigt och minskar även påverkan från dominanta personligheter. Detta skapar en mer inkluderande process.

 

8. Storyboarding

Storyboarding är en teknik som vanligtvis används inom visuellt historieberättande, såsom filmproduktion, reklam och UX-design. I storyboarding skapas en följd av visuella skisser eller illustrationer som sorteras i kronologisk ordning, för att visa utvecklingen av en idé.

Storyboarding ger möjlighet att visualisera koncept, identifiera potentiella luckor eller inkonsekvenser och finslipa idéer inför den slutgiltiga produkten.

 

9. Sex tänkarhattar

Sex tänkarhattar är en strukturerad metod för beslutsfattande och idégenerering. Den innebär att man använder sex metaforiska ”tänkarhattar”, som var och en representerar olika perspektiv eller sätt att tänka, för att närma sig ett problem eller utforska ett ämne. Hattarna tilldelas färger, och deltagarna ”bär” metaforiskt sett varje hatt för att anta motsvarande tänkande läge. Dessa lägen är:

Vit hatt (Neutral och Objektiv): Fokuserar på fakta, data och tillgänglig information.

Röd hatt (Emotionell och Intuitiv): Tar hänsyn till känslor

Svart hatt (Kritisk och Försiktig): Identifierar potentiella problem och risker.

Gul hatt (Positiv och Optimistisk): Undersöker fördelar och värden.

Grön hatt (Kreativ och Innovativ): Uppmuntrar kreativt tänkande och nya idéer.

Blå hatt (Metakognitiv och Kontroll): Hanterar tankeprocessen och sätter agendan.

Genom att bära dessa ”hattar” i sekvens eller selektivt kan individer eller team noggrant utforska ett problem eller idé från olika perspektiv, vilket leder till mer heltäckande lösningar.

 

Slutsats

Ideation är en kraftfull process som främjar kreativitet, problemlösning och innovation, och är en viktig del av tillväxt inom organisationer. Genom att använda olika tekniker och verktyg kan deltagarna utforska en mängd av möjligheter för att överkomma utmaningar och innovera. Den öppna och stöttande miljön där mångfald och samarbete omfamnas hjälper till att öppna för nya perspektiv och möjligheter. Med rätt tekniker, verktyg och mindset kan organisationer dra nytta av kraften i ideation för att driva innovation och positiv förändring.

Det är tydligt hur viktig en plattform för ideation är för att framgångsrikt komma med nya idéer och överkomma utmaningar. Vocean möjliggör effektiv inkludering av människor i ideationsprocesser och gör det enkelt att hantera stora mängder data och hjälper på så sätt till att hitta de banbrytande lösningarna.

Läs mer om Voceans användningsområden eller kontakta oss här!

Facebook
Twitter
LinkedIn
Chatta med oss!
Sarah