Öppen Innovation – Definition, Fördelar & Utmaningar

Open innovation funnel illustration

Definition av Öppen Innovation

Öppen innovation är en metod för innovationshantering där organisationer kommersialiserar både sina egna och externa idéer. Genom att tillåta inflöden och utflöden av kunskap kan organisationer både utnyttja externa idéer för värdeskapande internt, samt använda internt genererade idéer för att skapa värde genom externa kanaler. Genom att göra detta kan de öka sin innovationskapacitet samtidigt som de bidrar till ett ekosystem av öppen innovation.

Processen där en organisation använder externa intressenter för att öka sin egen innovationsförmåga kallas för ”outside-in”-processen. Exempel på externa intressenter kan vara kunder, leverantörer och konkurrenter. Den motsatta processen, där interna idéer nyttjas i den externa miljön, kallas ”inside-out”-processen. Detta kan till exempel göras genom att sälja immateriell egendom. En tredje process kallas för den kopplade processen för öppen innovation. Detta innebär att man går ihop med andra företag och samskapar, vilket innebär att organisationen använder både ”outside-in”- och ”inside-out”-processen i samarbete.

 

Öppen Innovation jämfört med Stängd Innovation

För att förstå öppen innovation är det ofta lättare om man även förstår stängd innovation. När en organisation använder sig av stängd innovation sker dess ideationsprocesser helt internt. Alla idéer genereras, utvecklas och kommersialiseras inom organisationen. Inga idéer kommer in och inga idéer lämnar.

Stängd innovation kan ibland vara rätt val, exempelvis när det handlar om viktig information som inte kan läcka ut. Men när man arbetar med stängd innovation går idéer från R&D-arbetet till spillo när organisationen inte har kapacitet att utnyttja dem. De går även miste om den delade kunskap som finns för organisationer som arbetar med öppen innovation, vilket gör att de hamnar efter. Detta är anledningen till att organisationer nu övergår till öppen innovation.

 

 

Bilden nedan visualiserar skillnaden mellan öppen och stängd innovation. Du kan se att vid stängd innovation går interngenererade idéer genom tratten och förfinas tills de är redo för organisationens målmarknad.

För öppen innovation blir istället de organisatoriska gränserna permeabla och idéer kan färdas genom dem. Interngenererade idéer kan lämna företaget och hamna i andra organisationer eller andra marknader, och externgenererade idéer kan komma in i den interna tratten.

 

 

Henry Chesbrough om Öppen Innovation

Konceptet öppen innovation populariserades 2003 av Henry Chesbrough i hans bok ”Open Innovation: The New Imperative for Creating and Profiting from Technology”. Där beskriver han hur det har skett en övergång från det mer traditionella ”slutna” tillvägagångssättet till ett mer ”öppet” sådant.

Han beskriver det som ”…en modell där organisationer kommersialiserar både sina egna och externa idéer genom avsiktliga ut- och inflöden av information”, vilket är samma definition som används idag.

 

Photo credit: Sebastiaan ter Burg via Wikipedia Commons

 

Fördelar med Öppen Innovation

1. Upptäck annars oupptäckta möjligheter

En av de viktigaste fördelarna med öppen innovation är dess förmåga att leda till möjligheter som man kanske annars gått miste om vid en enbart intern process. Ofta begränsas företag av sina interna kapaciteter och resurser, och vissa idéer kan falla utanför deras kompetensområde. Öppen innovation gör det möjligt för nya projekt att komma in i vilket skede som helst längst ideationsprocessen, från både interna och externa källor. Genom att omfamna idéer från olika kanaler kan företag dra nytta av ett bredare spektrum av koncept och teknologier vilket berikar deras innovationsportfölj.

 

2. Överkomma hinder

I ett slutet innovationsystem följer forskningsprojekt en linjär bana från företagets forskning- och utvecklingsavdelning ända fram till lanseringen av projekten. Genom öppen innovation bryts dessa hinder ned genom att projekt tillåts lämna och komma in i innovationsprocessen vid olika punkter. Denna flexibilitet gör att företag kan utforska okonventionella vägar till marknaden, nå nya målgrupper och expandera intäktsströmmar utanför deras traditionella försäljningskanaler.

 

3. Kundnöjdhet

Öppen innovation gör det möjligt för företag att få värdefulla insikter direkt från kunderna. Genom att involvera kunderna i innovationsprocessen kan företagen bättre förstå deras preferenser, smärtpunkter och önskemål, vilket leder till utveckling av produkter och tjänster som tillfredsställer deras behov. Genom detta kan organisationer uppnå bättre kundnöjdhet och lojalitet.

 

4. Kostnadseffektivitet och kunskapsintegration

Studier har visat flera betydelsefulla fördelarn med att anta öppen innovation. Att samarbeta med innovation över branscher har visat sig vara mer kostnadseffektivt eftersom företag delar på forsknings- och utvecklingskostnaderna vilket leder till minskade utgifter. Dessutom ökar integrationen av extern kunskap företagens absorptionsförmåga, vilket gör det lättare att ta sig an av värdefulla insikter och expertis.

 

5. Win-win-situation

Vidare är öppen innovation en win-win-situation för organisationer och deras samarbetspartners. Genom att involvera både interna och externa aktörer i produkt- och tjänsteutvecklingsprocessen kan organisationer generera högre för varandra. Värde som organisationen normalt inte kan utnyttja på grund av deras specifika situation är nu möjligt genom deras samarbetspartners, och vice versa. Denna samarbetsinriktade approach gynnar inte bara organisationen utan ger även externa partner möjlighet att bidra med sin kompetens och kunskap till projektets gemensamma framgång.

 

Utmaningar med Öppen Innovation

1. Maximera avkastningen från intern innovation

Den första utmaningen handlar om att kunna utnyttja interna innovationsförmågor för att maximera avkastningen. Företag måste kunna använda sig av innovationer för intern kommersialisering och kommersialisera innovationer externt genom exempelvis patent. Att uppnå dessa olika användningsområden för intern innovation kräver noggrann strategisk planering.

 

2. Integrering av externa innovationer

Att integrera externa innovationer innebär sina egna svårigheter. ”Not invented here”-syndromet kan hindra organisationer från att acceptera och dra nytta av extern kunskap. Det är avgörande att övervinna denna negativa attityd mot extern kunskap blir avgörande, eftersom studier har visat att identifiering och tillgängliggörande av extern kunskap för alla inom företaget kan vara en utmaning. Att använda lämpliga interna metoder och allokera tid för innovation är nödvändiga steg för att underlätta för integration av externa innovationer.

 

3. Motivera till aktivt deltagande i samarbetet

Den tredje kategorin utmaningar handlar om att motivera organisationer att engagera sig i öppen innovation och producera idéer till andra. ”Free-rider”-problemet uppstår när aktörer försöker dra nytta av externa innovationer utan att bidra med innovationer själva. Organisationer måste främja en kultur av samarbete och kunskapsdelning för att kunna skapa ett ekosystem för öppen innovation.

Att motivera anställda till att delta i innovationsarbete är en annan viktig utmaning. Att få dem att kliva ur sin comfort zone och samarbeta med nya externa partner kan vara svårt, särskilt när de är vana vid långsiktiga partnerskap. Även om sådana partnerskap har fördelar kan de begränsa organisationens förmåga att utforska nya perspektiv och innovativa arbetssätt.

 

Exempel på Öppen Innovation

1. Procter & Gamble

Procter & Gambles strategi ”Connect and Develop” är ett utmärkt exempel på öppen innovation i praktiken. Initiativet lanserades år 2000 och var vid den tiden ett av de första fallen av framgångsrikt samarbete mellan ett företag och externa partners.

I Procter & Gambles fall samarbetar de med leverantörer, kunder och forskningsinstitutioner för att driva innovation genom hela sin produktportfölj. Enligt Procter & Gamble själva har denna strategi lett till utvecklingen av många framgångsrika produkter, över 2000 globala partnerskap och förbättrad innovation och produktivitet, både för P&G och de involverade partnerföretagen.

 

2. LEGO

LEGOs plattform ”LEGO Ideas” gör det möjligt för fans och kunder att lämna in sina idéer för nya LEGO-set. Communityt röstar på idéerna, och när ett projekt når 10 000 stödjare i communityt granskas det av experter för att eventuellt släppas i butik. Denna öppna innovationssatsning har resulterat i skapandet av populära set som resonerar med LEGO-communityt. Det engagerar inte bara LEGO-fansen, utan det fungerar också som ett marknadsundersökningsverktyg som utvärderar efterfrågan på olika LEGO-set.

 

3. NASA

NASA har aktivt engagerat sig i öppen innovation genom initiativ som plattformen ”NASA Solve” som involverar allmänheten för att lösa komplexa tekniska utmaningar. De använder crowdsourcing och tävlingsbaserade incitament för att söka lösningar från individer, startups och organisationer över hela världen. NASA erbjuder både vinstsummor och ära till vinnarna, och ibland implementeras resultaten i pågående rymdmissioner. Detta initiativ gör att NASA kan få tillgång till otraditionella idéer och expertis som inte deras interna team besitter.

 

4. Hyperloop One

När Elon Musk lanserade transportsystemet Hyperloop väcktes oro över säkerhet och teknisk genomförbarhet, samt lönsamheten för projektet. För att ta itu med dessa bekymmer lanserade Hyperloop (då kallat Virgin Hyperloop) i samarbete med SpaceX två program för öppen innovation. Det första var SpaceX’s ”Pod Competition” som fokuserade på säkerheten och de tekniska utmaningarna. Det andra var Virgin Hyperloop Ones ”Global Challenge” som adresserade det andra bekymret genom att be deltagarna att utveckla en affärsplan för att lansera Hyperloop på olika marknader.

 

5. Netflix

Netflix öppna innovationsansträngningar illustrerades av en tävling som kallades Netflix Prize. Företaget erbjöd en betydande vinstsumma till individer eller team som kunde förbättra deras filmtipsalgoritm med minst 10%. Detta initiativ uppmuntrade forskare och experter inom maskininlärning från hela världen att delta. Det vinnande laget, ”BellKor’s Pragmatic Chaos”, lyckades förbättra algoritmen med 10,06%, och fick därmed priset på 1 000 000 dollar.

 

 

6. Mozilla

Mozillas öppna innovationsstrategi består av en open-source approach till programvaruutveckling. Genom att göra koden för produkter så som webbläsaren Firefox fritt tillgänglig för allmänheten bjuder Mozilla in en global gemenskap av utvecklare, testare och användare att bidra. Alla kan föreslå kodändringar, bygga add-ons eller rapportera buggar. Denna öppna samverkan främjar snabb innovation, ökad säkerhet och kontinuerlig förbättring av deras produkter.

 

7. Samsung

Samsung klassificeras ofta som ett av de mest innovativa stora företagen i världen. De använder sitt Open Innovation Center (OIC) med ambitionen att innovera mer som en startup. Genom att bygga små tvärfunktionella team kan Samsung uppnå fördelarna av ett litet företag, så som smidighet och produktion av produkter som inte behöver gå igenom en långgodkännandeprocess. Samtidigt har de fördelarna med att vara ett stort företag och kunna tillhandahålla resurser.

 

 

Hur man lyckas med Öppen Innovation

1. Definiera målen och strategin

Definiera tydligt dina innovationsmål. Vad strävar du efter att uppnå genom öppen innovation? Letar du efter nya produktidéer, processförbättringar eller tillgång till nya marknader? Utveckla en strategi som överensstämmer med dina affärsmål och identifierar områden där öppen innovation kan skapa mest värde.

 

2. Skapa en kultur av öppenhet

Skapa en kultur som uppmuntrar till samarbete, kunskapsdelning och externt engagemang. Uppmuntra till att innovation kan komma från både interna och externa källor. Create a space where everyone feels involved and motivated to share their ideas. Skapa en plats där alla känner sig involverade och motiverade till att dela med sig av sina idéer. Denna syn delas av det här innovationscitatet av William McKnight:

“Listen to anyone with an original idea, no matter how absurd it may sound at first. If you put fences around people, you get sheep. Give people the room they need.“

 

3. Partnerskap

Identifiera områden där din organisation kan dra nytta av externa bidrag. Detta kan till exempel vara för idégenerering, teknikspaning eller forskningssamarbeten. Fundera över vilka stadier av innovationsprocessen som kan öppnas upp för externa partner.

Ta kontakt med externa intressenter, som startups, forskningsinstitutioner, kunder, leverantörer och till och med konkurrenter. Delta i evenemang, konferenser och nätverksplattformar för att underlätta interaktioner med potentiella partners som kan berika dessa områden i din organisation.

 

4. Ge incitament

En avgörande aspekt av öppen innovation är att samarbete ska vara en win-win-situation för alla parter involverade. Erbjud incitament till externa bidragsgivare, såsom belöningar, erkännande eller till och med aktieägande i fallet med startups. Se till att båda parter ser ömsesidiga fördelar med samarbetet.

 

5. En plattform för öppen innovation

När man hanterar intern och extern innovation kan utmaningar uppstå när det kommer till hantering av idéer.

Genom att använda en öppen innovationsplattform kan man enkelt samla in idéer, förslag eller tankar från externa källor. Vocean är ett kraftfullt verktyg för öppen innovation som gör involveringen av externa parter enkel genom effektiv länkhantering. Efter att ha bjudit in personer kan de delta i hela processen, från att skicka in idéer, till att berika och förädla dessa idéer som en grupp, hela vägen till att skapa nya innovationer och lösningar.

Läs mer om Voceans användningsområden eller kontakta oss här!

 

Facebook
Twitter
LinkedIn
Chatta med oss!
Sarah